[postponed] Séminaire SIMM - Jasper van der Gucht (Wageningen University, Netherlands)

20 janvier 14:00 » 15:00 — A5 (Holweck)

Jasper van der Gucht (Wageningen University, Netherlands)
"Non-linear mechanics and fracture of fibrous biopolymer materials"

Haut de page